Cirkularna ekonomija u Crnoj Gori

Prvi konkretni koraci na putu ka cirkularnoj tranziciji u Crnoj Gori, procesu koji zahtijeva sistemsku promjenu i koji se mora posmatrati kao kontinuirani proces, napravljeni su razvojem Mape puta Crne Gore ka cirkularnoj ekonomiji, dokumentu izrađenom od strane Privredne komore Crne Gore i UNDP-ja, uz ekspertsku pomoć Circular Change i Deloitte Bosna i Hercegovina. Mapa puta identifikuje prioritetna područja i ključne pokretačke faktore za cirkularnu tranziciju. Mapa puta je dokument koji pruža strateške smjernice za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji koja se temelji na sistemskom razmišljanju, naglašavajući glavne pokretače, horizontalna i prioritetna područja, kao i mogućnosti za cirkularnu transformaciju, te u konačnom nudi preporuke za dalje.

Na osnovu datih preporuka u okviru Mape puta, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma izradilo je Nacionalnu Strategiju cirkularne tranzicije do 2030. godine sa Akcionom planom 2023-2024. godine koja je usvojena 2022. godine. Strategijom se kreira nacionalni okvir za implementaciju cirkularne ekonomije u Crnoj Gori u skladu sa međunarodno preuzetim obavezama koje su definisane UN Agendom održivog razvoja do 2030. godine, Zelenim sporazumom EU, obavezama u okviru pregovaračkog procesa Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) i brojnim obavezama definisanim u različitim sektorskim strategijama. U tom smislu, Strategija definiše jasnu viziju, strateške i operativne ciljeve i pripadajuće ciljne vrijednosti i prioritete, identifikuje sredstva i daje okvir za prevazilaženje fragmentacije kada su u pitanju inicijative na sektorskom nivou.