O HUB-u

Privredna komora Crne Gore je uspostavila HUB cirkularne ekonomije kao jedinstveni punkt za cirkularne inicijative i rješenja. HUB ima za cilj da bude centar znanja i ekspertize za razmjenu naučenih lekcija, pristupa domaćoj i međunarodnoj cirkularnoj praksi i iskustvima, kao i tekućim aktivnostima i događajima koji se tiču cirkularne ekonomije.

CE HUB je otvorena informativna platforma za širenje podataka, koja promoviše efikasno korišćenje resursa kroz cirkularne sisteme vrijednosti u cilju poboljšanja ekonomske održivosti i otpornosti nacionalne ekonomije.

Proces prelaska sa linearne na cirkularnu ekonomiju je višeslojan, dugoročan i međusektorski. Potpisivanjem Sofijske deklaracije zemlje Zapadnog Balkana obavezale su da unapređuju politike i programe podrške zelenoj ekonomiji kao odgovor na sve veće izazove u domenu društvenih, ekonomskih i klimatskih promjena. Cirkularna ekonomija prepoznata je kao važan alat za zelenu tranziciju i predstavlja ekonomski narativ koji je utemeljen na održivoj potrošnji i proizvodnji. Slijedeći zelene kriterijume vođene zelenim održivim pristupom, Crna Gora je kroz Mapu puta Crne Gore ka cirkularnoj ekonomiju definisala potencijalne prioritene sektore za sprovođenje aktivnosti u oblasti cirkularne tranzicije.

Postizanje cirkularnosti je složen cilj koji zathijeva integraciju različitih disciplina i saradnju različitih lanaca vrijednosti i relevantnih aktera. Inteziviranje saradnje i umrežavanje svih zainteresovanih strana, jačanje javno-privatnog dijaloga ključni su pokretaći tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji zasnovanoj na nacionalnim specifičnostima, potencijalima i prioritetima.

Misija CE HUB-a

je jačanja kapaciteta crnogorske privrede na putu cirkularne tranzicije i podsticanje sistemskih promjena ka kreiranju cirkularnih poslovnih modela.

Cilj CE HUB-a

je da se na osnovu identifikovanih prioritetnih oblasti u Mapi puta kreira okvir za integraciju cirkularnih poslovnih modela i praksi, uspostavljanjem čvrste i kontinuirane saradnje između institucionalnih aktera, poslovne i akademske zajednice.

Partneri