Zašto cirkularna ekonomija?

Cirukularna ekonomija predstavlja globalni ekonomski narativ utemeljen na održivoj potrošnji i proizvodnji, u čijem je sjedištu sistemsko razmišljanje. Ima za cilj odvajanje ekonomskog rasta od potrošnje resursa i degradacije životne sredine i promoviše ideju o održavanju proizvoda, komponenti i materijala u upotrebi što je duže moguće.

Cirkularna ekonomija se stoga sastoji od tri glavna stuba:

Proizvodnja bez otpada i uz minimalno zagađenje

Produženje vijeka trajanja proizvoda na cirkularni način, sa naglaskom na cirkularne lancevrijednosti i dizajn

Svođenje na minimum (ili smanjenje) štete po prirodu

Poznati „leptir” dijagram Fondacije Ellen MacArthur objašnjava cirkularnu ekonomiju kao proces ponovnog promišljanja umjesto jedinstvenog rješenja za sve. Kao takva, struktura procesa usmjerena je na zatvaranje kruga sa materijalima i proizvodima na održiv i cirkularan način.

Prednosti cirkularne ekonomije uključuju smanjenje iscrpljivanja resursa, manju generaciju otpada, obezbjeđenje sigurnosti resursa, otvaranje novih radnih mjesta i ekonomsku otpornost. Prelaskom na cirkularnu ekonomiju moguće je postići održivi i inkluzivni ekonomski rast, istovremeno minimizirajući negativne uticaje na životnu sredinu i društvo.

Principi cirkularne ekonomije uključuju:

1

Dizajniranje proizvoda da budu trajni i reciklabilni

Proizvodi se dizajniraju da budu dugotrajni, lako popravljivi i napravljeni od materijala koji se mogu efikasno reciklirati ili bezbijedno vratiti u životnu sredinu.

2

Zatvaranje ciklusa

Cirkularna ekonomija naglašava važnost vraćanja i ponovnog integrisanja materijala i komponenti u proizvodni proces umjesto da se odlažu kao otpad.

3

Efikasnost resursa i optimizacija

Fokusira se na efikasnije korišćenje resursa poput energije, vode i sirovina, i minimalizaciju generisanja otpada tokom svake faze životnog ciklusa proizvoda.

4

Premještanje od posjedovanja ka pružanju usluga

Promoviše poslovne modele koji se premeštaju sa tradicionalnog posjedovanja ka pružanju pristupa dobrima i uslugama, poput modela dijeljenja, zakupa ili pretplate. To može smanjiti ukupnu potražnju za novim proizvodima i omogućiti bolje iskorišćavanje postojećih resursa.

5

Saradnja i integracija lanca vrednosti

Podstiče saradnju i saradnju između zainteresovanih strana u lancu vrijednosti, uključujući proizvođače, dobavljače, potrošače i subjekte za upravljanje otpadom, kako bi se stvorili zatvoreni sistemi i maksimiziralo vraćanje resursa.

6

Sistemsko razmišljanje i inovacije

Cirkularna ekonomija zahtijeva holistički i sistemski pristup, uzimajući u obzir interakcije i međuzavisnosti između ekonomskih, ekoloških i društvenih faktora. Podstiče inovacije u tehnologijama, poslovnim modelima i okvirima politike kako bi se ubrzao prelazak ka održivijem ekonomskom sistemu.

EVROPSKI OKVIR
ZA CIRKULARNU EKONOMIJU

Evropska unija preuzima važnu ulogu u tranziciji na održivu i otpornu ekonomiju.

Evropskim zelenim dogovorom, uredbom o taksonomiji EU, UN-ovom Agendom za održivi razvoj, paketom “Fit for 55” i Akcionim planom cirkularne ekonomije, Evropska unija je povećala fokus na važnost održive i cirkularne tranzicije koja bi koristila svima. Naglašavajući važnost uključivanja regiona Zapadnog Balkana u proces zelene tranzicije, EU je predstavila Zelenu agendu za Zapadni Balkan, uključujući Ekonomski i Investicioni plan za Zapadni Balkan, pružajući konkretna sredstva za podsticanje i ubrzanje tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji.

Više o Evropskom okviru